เงื่อนไขการใช้บริการ

การจองที่พักฟู่ฟู่อินเลิฟ ทุกช่องทางเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในช่องทางนั้นๆ

การจอง

1. การจองจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระงินมัดจำ/ชำระเต็มจำนวน และได้รับเอกสารรับรองการจองจากทางฟู่ฟู่อินเลิฟ (SMS/อีเมล) หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ชำระเงินให้แล้วเท่านั้น

2. เราใช้ระบบศูนย์ควบคุมการจอง ซึ่งหมายความว่าการจองจากทุกแหล่งที่มา (ที่เชื่อมต่อกับระบบ) จะกันห้องพักให้โดยอัตโนมัติ ท่านจำเป็นต้องยืนยันการจองโดยชำระเงินมัดจำ/ชำระเต็มจำนวน ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ ไม่เช่นนั้น การจองอาจถูกยกเลิกได้

เงื่อนไขการคืนเงิน

1. สามารถยกเลิกการจองและรับเงินคืนเต็มจำนวน (หักค่าบริการ 300 บาท) ก่อนวันเช็คอินไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. สามารถเลื่อนวันเข้าพักก่อนวันเช็คอินไม่น้อยกว่า 30 วัน (ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่ม ในกรณีอัตราราคา ณ วันที่จะเข้าพักมากกว่า อัตราราคาที่จองไว้, หากอัตราราคา ณ วันที่จะเข้าพักน้อยกว่าจะไม่มีการคืนเงิน)
3. สำหรับกรณีอื่นๆ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ FuFu in Love ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า